Tarım Sektörü ile İlgili Meslekler

Tarım olmadan yaşam düşünebilir mi? Elbette düşünülemez. Çünkü beslenmemiz tarıma dayalıdır. Durum böyle olunca tarımla ilgili birçok farklı meslek dalı zamanla gelişmiştir. Bu yazıda tarım sektörü ile ilgili meslekler üzerinde duracağız.

Tarım sektörü ile ilgili meslekler şöyledir:

 • Çiftçilik
 • Hayvancılık
 • Seracılık
 • Bağcılık
 • Çiftçi işçiliği
 • Ziraat mühendisliği
 • Ziraat teknikerliği
 • Tohum üreticiliği
 • Tohum eksperliği

Bu meslekler tarım sektörüyle ilgili akla gelen ilk mesleklerdir. Tarımda makineleşmeyle birlikte tarım sektöründe çalışan nüfus azalmıştır. Ancak tarımsal üretim zamanla artış göstermiştir.

Tarım sektörü ile ilgili meslekler

Geçmişten Geleceğe Tarım Sektörü

İnsanların tarımı ilk zamanlardan beri bilmiyordu. Göçebe yaşayan toplumlar doğada kendiliğinden yetişen bitkileri ve avladıkları hayvanları besin olarak kullanıyordu. Tarımın keşfedilmesiyle birlikte yerleşik hayat oluşmaya başladı. Önce köyler sonra da şehirler kuruldu.

Dolayısıyla medeniyetin tarihi ile tarımın tarihi birbirine yakındır. Geçmişte ekonominin merkezinde tarım oturmaktaydı. İnsanların büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, az bir bölümü ise tarım ve hayvancılık ürünlerinin ticaretini yapmaktaydı.

Yaklaşık 150 yıl önce başlayan makineleşme akımı tarımı da etkiledi. 20. yüzyılda ise şehirleşmenin hız kazanmasıyla tarım faaliyetleri başka bir boyuta taşındı.

İlgili yazı: Ormancılık ile ilgili meslekler

Tarımda Makineleşme

Tarımda makineleşme basit bir gelişim basamağı olarak görülebilir ancak tarım sektörüyle ilgili meslekler ele alınırken makineli tarımın yarattığı sosyal ve ekonomik değişimleri bilmek gerekir.

Makineleşmenin tarım alanlarına yansıması kademeli olmuştur. Her toplum bu makineleşmeyi aynı zamanda gerçekleştirmemiştir. Günümüzde dahi sade insan gücüne dayalı tarım bazı yerleşim yerlerinde yapılmaktadır.

Tarımda makineleşmenin artması daha az iş gücüyle daha fazla tarım yapma imkanı doğurdu. Tarımsal üretim arttı. Boşta kalan insanlar şehirlere göç etti ve fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. Tarımsal üretimin artması fabrikalara üretilen ham maddenin de artışına neden oldu.

Zamanla şehirlerin kalabalığı hizmet sektörüne, turizm gibi alanların güçlenmesine neden oldu. Böylece tarımda makineleşme bütün toplumları sosyal açıdan değiştiren bir faktör haline geldi.

Tarım ve Ham Madde

Günümüzde üretim sadece tarımla yapılmamakta aynı zamanda sanayi de çok önemli bir üretim alanı olmaktadır. Çevremizde kullandığımız birçok araç gereç sanayi üretimidir. Bu ürünlerin üretilmesi için ise sanayiye giren ham maddeye ihtiyaç vardır.

Başlıca ham madde kaynakları tarım, ormancılık ve madenciliktir. Yani bir fabrikaya giren temel madde ya doğadan madenler yoluyla elde edilmekte ya da tarımsal alanlardan fabrikalara aktarılmaktadır.

Örneğin buğday tarımsal bir üründür. Buğdayla fabrikalarda una çevrilerek binlerce çeşit gıda maddesinin temel kaynağı olmaktadır.

Tarımda üretilen pamuk ve hayvancılıkta elde edilen yün ve deri gibi ürünler tekstil sanayisinin temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman birçok sanayi dalı da aslında tarım sektörüyle alakalı meslekler grubuna girmektedir.

Tarımdan Doğan İş Kolları

Yukarıda bahsettiğiniz gibi tarımda makineleşme tarımda çalışan nüfus miktarını azaltmıştır. Yani geçimini direkt tarımla sağlayan nüfus oranı epey düşmüştür. Ancak tarımın ekonomik önemi azalmamıştır. Bunun temel nedeni ise tarımın ana gıda kaynağı olmasıdır.

Hatta nüfusun artmasıyla birlikte gıdaya olan ihtiyaç artmış ve bunun sonucunda tarımsal rekabet daha da önem kazanmıştır. Böylece tarım ürünleriyle ilgili çeşitli iş sahaları da güçlenmiştir.

Tarım sektörünün neden olduğu iş kollarından bazıları şöyle sıralanabilir:

 • Tohum üretilmesi, geliştirilmesi ve ticareti
 • Tarımsal gübre üretilmesi ve ticareti
 • Tarıma zararlı diğer otlar için ortaya çıkan tarım ilacı sektörü
 • Tarımda makineli hasat
 • Tarım ürünlerinin toplanması, taşınması ve dağıtımı
 • Sanayiye tarımsal ürün sağlama
 • Tarımsal ürün ticareti
 • Tarımsal ürün depolanması
 • Tarım makinesi üretimi
 • Tarım makinesi tamiri ve bakımı

Görüldüğü gibi tarım sadece çiftçinin yaptığı bir eylem olmaktan çıkıp içerisinde birçok sektörü birden barındıran geniş bir iş sahasıdır.

Leave a Comment